درخواست و مشکلات مدیریتی خود را با مشاوران آقای مدیر در میان بگذارید

تدوین طرح کسب و کار،ارائه راهکارهای مدیریتی،بررسی نقاط قوت و ضعف سازمانهادرخواست مشاوره مدیریت

پژوهشی در روند توسعه استراتژی های موبایل مارکتینگ در بازار چین

مقدمه

باتوجه به اینکه، گوشی های هوشمند ماهیتی شخصی دارند و از نظر تکنولوژی، از پیچیدگیهایی برخوردارند، به سرعت در سراسر دنیا نفوذ پیدا کرده اند. به یمن امکان استفادهاز اینترنت در این گوشی های هوشمند، امروزه می توان طیف متفاوتی از کارها را باگوشی های هوشمند انجام داد که از جمله آن ها می توان به وبگردی، ارسال و دریافتپیام های SMS و MMS ، بانکداری، پرداخت آنلاین،بازی، مدیریت ایمیل، چت، پیش بینی وضع هوا، GPS، و غیره  اشاره داشت.

باتوسعه ی تجارت موبایلی، نیاز به نوعی بازاریابی بر پایه ی موبایل وجود دارد که هماکنون موبایل مارکتینگ، با امکانات ویژه ای که دارد، به عنوان بهترین راه حل برایاین شاخه از تجارت، محسوب می شود. از امتیازات، بازاریابی موبایلی سیار این است کهمی توان از طریق اینترنت و تلفن همراه به مشتری ها دسترسی داشت. با این امکاندسترسی می توان به راحتی، محتوای مناسب و هدفمند برای هر طیف از کاربران ایجادکرد. هر چند تعداد دستگاه های موبایل بسیار زیادند و روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده می شود، در عین حال رقابت بر سر جذب مشتری ها بسیار زیاد است. با توجهبه حساسیت زمانی و مکانی که توسط دستگاه های موبایل برای بازاریابی سیار ایجاد شدهاست، تغییرات شگرفی در الگوی کسب و کار ایجاد شده است.

به هرحال موبایل مارکتینگ سنین اولیه ی خود را سپری می کند و تحقیقات در مورد آن کماکانادامه دارد. با وجود اهمیتی موبایل مارکتینگ دارد، هنوز دستورالعمل واحد و جامعیوجود ندارد که بتواند به بازاریابان در امر بازاریابی سیار موبایلی و موبایلمارکتینگ کمک کند. در این مقاله می خواهیم به روند توسعه ی استراتژی های موبایلمارکتینگ به صورت جهانی بپردازیم. بدین منظور بازار چین را مورد ارزیابی قرار دادهایم تا بتوانیم از این طریق، دستورالعمل های جامعی برای توسعه تجارت موبایلی وموبایل مارکتینگ دست پیدا کنیم. همچنین با توسعه ی رویکردهای بکارگرفته شده درچین، به بهینه سازی موبایل مارکتینگ در آینده بپردازیم.

روندتوسعه موبایل مارکتینگ

طبقبررسی های BI Intelligence در سال 2013، حدود 29 درصد از کاربران موبایل، اقدام بهخرید از طریق گوشی های خود نموده اند.  والمارت نیز با تخمینی نزدیک با واقعیت اعلام داشته است کهبیش از 40 درصد از بازدید های  سایت فروشگاهی اش، در سامبر 2012، توسط کاربران از طریق موبایلصورت گرفته است. علاوه بر این بانک آمریکا نیز طی تخمینی اعلام داشته که در سال2015 به میزان 67.1 میلیارد دلار از تراکنش های ایجاد شده توسط کاربران موبایل درآمریکا و اروپا  صورت گرفته است. همچنین طبق آخرینتحقیقاتی که توسط گروه گارتنر صورت گرفته است، میزان سرمایه گذاری ها، برای موبایلمارکتینگ در سال 2012، به میزان 9.6 میلیارد دلار بوده است که طبق پیش بینی ها تاسال 2016 به میزان 400 درصد رشد خواهد داشت.

Description: http://www.artamarketing.com/data/upload/images/TABLE%201.png

همچنینبا توجه به میزان 11.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری که در سال 2013 در این زمینهانجام شده است پیش بینی می شود، در سال 2016، به میزان 24.5 میلیارد دلار، سرمایهگذاری در حوزه ی بازاریابی سیار و موبایل مارکتینگ صورت بگیرد. محققان تنها عامل،فرایند خاموش توسعه ی بازاریابی سیار را تا پیش از سال 2012،  توسعه ی ضعیف گوشی های هوشمند  دانسته اند. بدین صورت در سهسال اخیر که رشد و همه گیر شدن گوشی های هوشمند محسوس بوده است، بازاریابان به سمتبازاریابی سیار پیش رفته اند. آمار رشد و توسعه ی کاربران اینترنت گوشی های هوشمندطبق شواهد و پیش بینی ها به صورت زیر می باشد

Description: http://www.artamarketing.com/data/upload/images/TABLE2.png

توسعهموبایل مارکتینگ با توجه به بازارا چین

استفادهاز موبایل مارکتینگ همچنین استفاده از تجارت موبایلی، به یمن افزایش روز افزاونکاربران موبایلی علی الخصوص کاربران اینترنتی موبایلی روز به روز بیشتر می شود.کاربران با استفاده از اینترنت موبایل، در هر جا که باشند و در هر جا که امکاندسترسی به شبکه اینترنتی باشد، به جستجو و وب گردی می پردازند و چه بسا از اینطریق به دنبال محصولات و مایحتاج خود نیز باشند.

 

وضعیتعمومی اپلیکیشن های موبایل

اگربخواهیم برای بررسی این موضوع تنها به سال 2012 بازگردیم و بازار موبایلی چین رامد نظر قرار دهیم، باید بگوییم که،  تا انتهای سال 2012 تعداد کاربران موبایل در چین به 5.64 میلیاردنفر رسیده اند. با توجه به نرخ رشد 18.1% در دارندگان گوشی هوشمند هم اکنون تعداددارندگان گوشی ، 4.2 میلیارد نفر هستند. ارزش موبایل مارکتینگ در چین تا انتهایسال 2011 به میزان 39.31 میلیارد یوان بوده است، که در آمد حاصل از سرمایه گذاریها 24.2 میلیارد یوان بوده است که این رقم نسبت به سال 2010 به میزان 101.7 درصدرشد داشته است. با این آمارها می توان به این نتیجه رسید که در بازار چین، انتظارمی رود در سال های متمادی، بتوان از پتانسیل موبایل مارکتینگ استفاده کرد.

 

باتوجه به تحقیقات iResearch، تا پایان سال2012، ارزش بازاریابی موبایلی در چین بارشد 96.4 درصد به میزان54970000000 یوان رسیده است. دلیل این رشد افزایش پایانه های هوشمند وکاربران تلفن همراه بوده است! به همین خاطر است که صنعت تلفن همراه و بازاریابیسیار و موبایل مارکتینگ طی این سال ها رشد چشم گیری داشته است.

Description: http://www.artamarketing.com/data/upload/images/TABLE4.png

همچنینطبق تحقیقات دیگری رشد فروش گوشی های هوشمند در چین بیش از سایر کشورها محسابه شدهاست.

 Description: http://www.artamarketing.com/data/upload/images/TABLE5.png

مقیاسبازار موبایل مارکتینگ در چین

طبقبررسی های iResearch، ارزشبازاریابی موبایلی در سال 2011 در چین به میزان 24.2 میلون یوان رسید. که 101.7درصد رشد داشته است. ( نسبت به 2010 ) بنابراین پیش بینی می شود که تا انتهای 2015به 245 میلیون یوان برسد. به طور خلاصه از این تحقیقات می توان نتیجه گرفت که علت، رشد و توسعه ارزش و بازار موبایل مارکتینگ به این خاطر است که دارندگان گوشی هایهوشمند و کاربران اینرنتی گوشی هوشمند روز به روز در حال افزایش اند.

Description: http://www.artamarketing.com/data/upload/images/TABLE6.png

استراتژیها برای توسعه موبایل مارکتینگ:

توسعهسریع گوشی های هوشمند و افزایش کاربران آن موجب شده است که بازاریابی در تجارت نیزبا تغییراتی روبرو شود. این بازار گسترده، فرصتی فراهم اورده است که بازاریابانبتوانند کتترل بیشتری بر نوع تبلیغاتی داشته باشند که برای کاربران مورد استفادهقرار می گیرند. بدین منظور برای توسعه هر چه بیشتر بهره مندی از موبایل مارکتینگدر چین، نهادهایی مورد اهمیت قرار گرفته اند که از جمله آن ها می توان به دولت،بازاریابان، اپراتورهای شبکه، ارائه دهندگان و ... اشاره داشت. اگر به دقت نگاهکنیم این نهاد ها هر کدام دارای نگرانی هایی در این باره هستند.

 

ایجاداکوسیستم مطلوب برای استفاده از بازاریابی موبایلی

اولیننهادی که در زمینه ی توسعه بازاریابی موبایلی سیار مد نظر قرار می گیرد دولت چیناست. در واقع، برای اینکه بتوان بازاریابی سیار را به طور اصولی و هدفمند پیش برد،نیاز به این است که از سوی دولت چین، قوانین، بسترها و امکاناتی فراهم شود کهبتوان از این طریق، زمینه ی بازاریابی موبایلی را فراهم کرد. همچنین، بازاریاباننیاز به قوانین، راهنما و اصولی دارند که بتوانند به طور اصولی بر اساس آن، کارهایبازاریابی سیار خود را انجام دهند. علاوه بر بازاریابان، ارائه دهندگان، اپراتورهاو دیگر نهاد های وابسته به موبایل مارکتینگ نیاز به زمینه های امن و سیاست هایعالی، برای توسعه بازاریابی سیار دارند. در کنار تمام این موارد، وجود یک بازاررقابتی سالم نیز مورد نیاز است تا طی آن، بازاریابان بتوانند با کمترین دغدغه باهم رقابت کنند. همچنین در بازاریابی سیار موبایلی ، چالش های دیگری نیز وجود داردکه در ان مشتری ها مد نظر قرار می گیرند که از جمله این نگرانی ها می توان به حریمخصوصی کاربران، ایجاد انگیزه در کابران و.. اشاره کرد.

تقویتفناوری

برایاینکه بازاریابی موبایلی توسعه پیدا کند، باید در ابتدا، تکنولوژی موبایلی توسعهپیدا کند. با توجه به این، هسته های کلیدی در توسعه ی تکنولوژی موبایل، در واقعپایانه های نرم افزاری و سیستم عامل ها هستند که موجب ایجاد رقابت در صنعت موبایلشده اند. در عین حال می توان گفت که هر چند تعداد دستگاه های هوشمند افزایش یافتهاند اما از این دو جنبه هنوز پیشرفت های چشم گیری رخ نداده است. از سویی، اینفناوری ها در اختیار چند شرکت خارجی هستند بنابراین برای تقویت این گزینه ها لازماست که تحقیقات گسترده ای صورت بگیرد و با متحد شدن صنایع، در این وادی گام بلندیبرداشته شود.

تشخیصهسته ی رقابتی در کسب و کارها

شرکتهایی که پا در عرصه ی بازاریابی موبایلی می نهند باید صلاحیت این کار را داشتهباشند چرا که در صورتی که اقدامی اشتباه صورت گیرد، موجب می شود که نهاد مربوطهنتواند چنان که باید نتیجه بگیرد. در واقع هر نو آوری که در زمینه بازاریابیموبایلی صورت گیرد مدت زیادی عمر نخواهد داشت و سریعا جای خود را به نو آوری هایجدیدی خواهد داد. بنابراین تنها چیزی که به عنوان شمشیر دو لبه در این وادی عمل میکند نوآوری است! در واقع در زمانی که دیگر رقبا در زنجیره ی صنعت، در حال رکودهستند این نو آوری است که می تواند یک کسب و کار را فعال نگه دارد. بیشترین قدرتدر این وادی در دست نهادهایی است که سهمی از بازار دارند یا اینکه می توانند بانوآوری، همگام با تکنولوژی پیش بروند. زمانی که شرکتی سهمی از بازار را به خوداختصاص بدهد دارای این شانس است که بتوانید با قیمت های معقولانه تر، نو آوری،و... به هدف خود در فروش برسد.

 

درکمدل های جدید بازاریابی موبایلی

برایاینکه در بازاریابی موبایلی موفق شویم باید به این درک برسیم که موبایل مارکتینگ ،دارای دامنه ی وسیعی است و دارای المان های کاربردی زیادی است که از ترکیب آن هامی توان در بازاریابی به نتیجه درست رسید و استراتژی موفقی را ایجاد کرد. شرکتهایی که در زمینه ی بازاریابی موبایلی و موبایل مارکتینگ گام می نهند باید درکعمیقی از مدل 4AIPI داشته باشند که شامل، شناساییدقیق، گفتگوی بلادرنگ، تقاضاهای شخصی و ارتباط تعاملی می شود. تنها با استفاده ازاین روش ها می توان به طور کامل، وارد این عرصه شد، و نسبت به مشتریان شناخت پیدا  و مشتریانی جدید را به کسب و کارخود جذب کرد و آنان را راضی نگه داشت. شرکت هایی که از طریق این استراتژی وارد کارمی شوند می توانند مشتری های زیادی از طریق دیگر مشتریان کسب کنند.

ایجادمکانسیم عملکرد خودکار در بازاریابی سیار

صرفنظر از اینکه صنایع چگونه موفق به دسترسی به داده ها و مدیریت آن می شوند، دو مسلهبرای آنان وجود دارد:

یک :باید یک مکانیزم مشارکتی برای مصرف کنندگان وجود داشته باشد

دو :درصورتی که مخاطبین نمی خواهند خود را در گیر بازاریابی شما کنند، بتوانند خود رااز این دایره بیرون بکشند.

درچنین مواردی، مشتری ها یا نسبت به پیام های تبلیغاتی عکس العمل مثبت نشان می دهندیا اینکه نسبت به دریافت پیام ها راغب نیستند، بنابراین به دنبال راهی برای رهاییپیام های ناخواسته می روند. برای مثال، آنان، ممکن است اپراتور خود را تغییر دهندو یا به هر طریقی که شده پیام های شما را بلاک کنند. همانطور که افراد می توانندبرای جلوگیری از شلوغ شدن ایمیل ایمیل های ناخواسته را اسپم کنند، باید بتوانندپیام های دریافتی را هم خاموش کنند

به حداکثر رساندن ارزش بازار موبایل مارکتینگ

درپروسه ی بازاریابی موبایلی، این مشتری ها هستند که میزان کنترل بر بازاریابی سیاررا در دست دارند . در واقع اگر مشتری ها و کاربران علاقه ای به دریافت تبلیعات وبازاریابی موبایلی نداشته باشند، این ابزار ارزش خود را در بازاریابی از دست خواهدداد.به حد اکثر رساندن متوسط ارزش بازاریابی سیار می تواند برای هر دو طبقه یعنیبازاریابان و هم برای مشتری ها نتیجه های مثبتی داشته باشد. همچنین در این وادی،با افزایش متوسط ارزش موبایل مارکتینگ این تبلیغ کنندگان هستند که به بیشترین سوداز سوی بازارگانان، نهاد های مالی وحامل ها دست پیدا می کنند. از انجا که تجارتموبایلی هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج بکارگیری آن بر همه مشهود است،موجب تمایل نهاد های متفاوتی به شرکت در تجارت موبایلی و بازاریابی سیار شده استکه هر کدام در واقع بخشی از این اکوسسیتم را فعال نگه داشته اند. از جمله این نهادها می توان به ارائه دهندگان خدمات تلفن، ارائه دهندگان سرویس مدیریت حساب وموجودی، صادرکنندگان کارت اعتباری، تولید کنندگان سخت افزار و نرم افزار، و حتیبزرگان کسب و کار و تجارت، اشاره داشت

 

نتیجهگیری:

بازارتلفن همراه روز به روز در حال رشد است و به تبع آن بازاریابی موبایلی یا بازاریابیسیار و موبایل مارکتینگ نیز در حال رشد است. این تغییرات موجب شده که در کسب وکارها تغییراتی ایجاد شود و روش ها بازاریابی نیز مسلما تغییر کند. در عین حال، باتوجه به تجربیاتیی که در این باره صورت گرفته هنوز قوانین مدونی برای اجرا یموبایل مارکتینگ وجود ندارد و تحقیقات در حال انجام شدن می باشند.

 

گروه :

کلینیک بازاریابی و تبلیغات

برخی از برچسب های مرتبط

اخبار اقتصادی تشریح راهکارهای دولت برای خروج از رکود تورمی

تهران- ایرنا- مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی با اشاره به عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در چند سال گذشته، راهکارهای دولت برای برون رفت از رکود تورمی که در قالب چهار فاکتور اصلی طراحی شده را تشریح کرد.

اخبار اقتصادی حمایت تشکل های دانشجویی از کمپین آری به تولید ملی

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در بیانیه این تشکل ها آمده است: نظر به نامگذاری سال 1393 به نام سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» توسط حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر نکاتی همچون اقتصاد مقاومتی، حماسه اقتصادی و ... در سنوات گذشته و همت عالی دولت تدبیر و امید بر تحقق این آرمان شایسته است که ضمن حمایت از تولید ملی گامی هرچند کوچک اما موثر در راستای توسعه اقتصادی کشور در حوزه ساخت و تولید برداریم.

اخبار اقتصادی حلقه مفقوده بهره وری در ایران

تهران-ایرنا-بسیاری از کارشناسان معتقدند گسترش خصوصی سازی می تواند درمانی برای درد سرانه ی پایین کار مفید در ایران باشد؛ دردی که بیش از همه از فربه بودن نظام اداری دولتی، نبود نظارت کارآمد و وابستگی به درآمدهای نفتی ناشی می شود.

اخبار اقتصادی بررسی بخشی از بسته سیاستی خروج از رکود درستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی

تهران - ایرنا - ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی در جلسه ای به ریاست رئیس جمهوری، بخشی از بسته سیاستی و برنامه های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود را مورد بحث و بررسی قرار داد.

اخبار اقتصادی برداشت از منابع صندوق توسعه برای پرداخت تسهیلات ازدواج به مصلحت نیست

تهران - ایرنا - یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و یا مواردی از این دست به مصلحت کشور نیست.

اخبار اقتصادی صعود نرخ بانکی 35 ارز

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نرخ دلار آمریکا امروز با 41 ریال رشد 26,116 ریال، پوند انگلیس با 20 ریال افزایش 44,604 ریال و یورو با 41 ریال رشد 35,324 ریال تعیین شد.

اخبار اقتصادی افزایش نرخ بانکی 35 ارز و کاهش قیمت 4 واحد پولی

تهران - ایرنا - بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز چهارشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ 35 ارز نسبت به روز گذشته(سه شنبه) افزایش و نرخ چهار واحد پولی کاهش یافت.

اخبار اقتصادی چاپ اسکناس درشت معلول ضرورت نیاز به نقدینگی در جامعه است

تهران - ایرنا - یک استاد اقتصاد، چاپ اسکناس های درشت از سوی دولت را معلول ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز در جامعه دانست و تاکید کرد که این امر نقشی در افزایش نرخ تورم در کشور ندارد.

نظرات :
نظر شما :

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :
اگه نمی تونی کد رو بخونی کلیک کن

تمامی حقوق قانونی این درگاه متعلق به گروه آقای مدیر می باشد

طراحی شده توسط طراحان پویا