درخواست و مشکلات مدیریتی خود را با مشاوران آقای مدیر در میان بگذارید

تدوین طرح کسب و کار،ارائه راهکارهای مدیریتی،بررسی نقاط قوت و ضعف سازمانهادرخواست مشاوره مدیریت

نقش نيروي انساني در توسعه پايدار

نقش نيروي انساني در فرايند توسعه پايدار ، نقشي مهم و بيبديل است و آينده هر ملتي را نيروي انساني آن تعيين مي‌کند.سهم نيروي انساني درثروت کشورها، در ژاپن 80، آلمان و اسپانيا 78 و ترکيه 72درصداست.   

"توسعه" مترادف واژه انگليسي" development" در لغت به معناي رشد تدريجي در جهتپيشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است. (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001).

بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001).

"مايکل تودارو" در کتاب"توسعه اقتصادي در جهان سوم"، توسعه را چنين نعريف مي کند: توسعه جريانياست چند بعدي که مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي، باورهاي عامه‌يمردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع در رشد اقتصادي، کاهش نابرابري‌ها و ريشه‌کن کردنفقر مطلق است؛ به عبارت ديگر، توسعه به معناي "ارتقاي مستمرِ کل جامعه و نظماجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني‌تر است."

برخي کارشناسان واژه هاي رشد و توسعه را به صورت مترادفبه کار مي برند، اما به اعتقاد اغلب کارشناسان رشد و توسعه يکي نيستند، رشد تکبعدي است و شامل پيشرفت در يک زمينه خاص مثلا رشد اقتصادي است اما توسعه، پيشرفتهمه جانبه و درهمه ابعاد است،هر توسعه اي لزوما با رشد همراه است اما هر رشديتوسعه محسوب نمي شود.

توسعه ملي، فرآيندي همه‌ جانبه است و معطوف به بهبودتمامي ابعاد زندگي مردم يک جامعه است. ابعاد مختلف توسعه ملي عبارتند از: توسعهاقتصادي، توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و توسعه اجتماعي.

بالا بودن درآمد سرانه، بهبود وضعيت آموزش، ارتقا سطحبهداشت، افزايش رفاه، پيشرفت صنعتي و افزايش اميد به زندگي از جمله شاخص هاي توسعهمحسوب مي شوند.

بنابراين توسعه علاوه بر اينکه بهبود وضعيت توليد و درآمدرا در بردارد، شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي، اجتماعي، اداري و همچنينديدگاه‌هاي عمومي مردم است.توسعه در بسياري از موارد، حتي عادات و رسوم و عقايدمردم را نيز در بر مي‌گيرد.

"مصطفي ازکيا" توسعه را به معناي"کاهش فقر، بيکاري، نابرابري، صنعتي ‌شدن بيشتر، ارتباطات بهتر، ايجاد نظاماجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشارکت مردم در امور سياسي جاري" تعريف مي‌کند.

شادروان"حسين عظيمي" اقتصاددان ، توسعه را بهمعناي "بازسازي جامعه بر اساس انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه "مي‌دانست.اين انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه در دوران مدرن،شامل سه انديشه، علم‌ باوري، انسان ‌باوريو آينده ‌باوري است. به همين منظور بايد براي نيل به توسعه، سه اقدام اساسي درک وهضم انديشه‌هاي جديد، تشريح و تفصيل اين انديشه‌ها و ايجاد نهادهاي جديد براي تحققعملي اين انديشه‌ها صورت پذيرد.

  • نقش منابع انساني در توسعه

در دهه هاي اخير به‌ منابع‌ انساني‌ به‌ عنوان‌ عنصري‌هوشمند توجه‌ شده‌ است‌ که‌ با مهارت‌ و خلاقيت‌ خود نقش‌ اساسي‌ در سيستم‌ ايفامي‌کند. ‌نيروي‌ انساني‌ کارآمد در يک‌ کشور جزو سرمايه‌هاي‌ ارزشمند آن کشوربشمار مي‌آيد اساسا "سرماية دانش " از "سرماية توليد" بسيارمهمتر است.

کشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ از سرمايه‌ انساني، بيش از سرمايهفيزيکي بهره‌ دارند بر اساس آمار، سرمايه انساني، نقش اول ثروت‌ آفريني در کشورهايتوسعه يافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده‌است، در حالي که سهم منابع طبيعي وفيزيکي صرفاً 33 درصد است. اين‌ سرمايه‌ است‌ که‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ پشتوانه‌حرکت هاي‌ بزرگ‌ اجتماعي‌ قرن‌ بيست‌ و يکم‌ قرار گيرد.

"توسعه پايدار"، انسان محور است وبا توجه به گستردگي مباحث و قابليت هاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره کنونيو نيز يکي از مهمترين چالش هاي دهه هاي اخير تبديل شده است. در توسعه پايدار،"انسان" محور توسعه و سزاوار بهداشت، امنيت، فرهنگ، آموزش، دانش و توسعهارتباطات و اطلاعات است.

بنابراين، دانش و دانايي ملي، رکن اصلي توسعه و نظامآموزشي و هم گذرگاه نيل به دانايي ملي بشمار مي‌آيد و جامعه زماني به اهداف خوددست مي‌يابد که از طريق توسعه انساني مسير خود را هموار کند.

در واقع بنياد زندگي جمعي انسان را "تعليم وتربيت" تشکيل مي‌دهد و ما آنگونه زندگي مي‌کنيم که تربيت مي‌شويم، از اين رو،هر تعبيري که از توسعه داشته باشيم، براي رسيدن به آن تمامي‌ تلاش‌ها بر دوش انسان‌هايياست که بايد بار اين قافله را به سر منزل مقصود برسانند.

از آنجايي که در دنياي معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئوليتتربيت نيروي انساني در جامعه را بر عهده دارد، از اين رو، مهمترين بستر توليد وتربيت نيروي انساني بشمار مي‌آيد.

آموزش و پرورش با توجه به نقش و شکل فراگير امروزي آن،يکي از بنيادهايي است که با جامه عمل پوشاندن به کارکردهاي تعريف شده خود، اگرنگوييم سهامدار اصلي، دست کم يکي از سهامداران عمده اين فرآيند به حساب مي‌آيد.

توسعه را "فرآيند تحول بنيادين باورهاي فرهنگي، نهادهاياجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفيت هاي جديد و ارتقاءکمي ‌و کيفي قابليت‌ها و توانايي‌هاي انساني، آموزشي و اقتصادي" نيز دانستهاند که نيل به چنين مرتبه‌اي، بيش و پيش از همه،‌مستلزم تحول فرهنگي و ارزشي جوامعاست.

مطالعات و تجربيات بين المللي، جملگي مبين و مؤيد ايننکته‌ است که توسعه پايدار و همه جانبه، الزاماً بايد از بستر نيروي انساني بگذردو پيش شرط توفيق، تثبيت و تداوم هرگونه توسعه و تحولي، سرمايه گذاري در توسعهانساني به منزله رکن و هسته اصلي و محوري آن است.

"عباس غفاري"، دبير دومين کنفرانستوسعه منابع انساني در ارديبهشت 1384 گفت:نيروي انساني، ستون اصلي حرکت به سمت کسبو کار دانش‌ محور و اقتصاد دانايي است.

مهم ترين چالش، در بخش منابع انساني بکارگيري توانمندي وتوسعه اين منبع ارزشمند براي دستيابي به عملکرد بهتر است. اين امر با ارتقايساختار مديريتي و اجرايي سازمان‌ها به توسعه پايدار و رونق اقتصادي مي‌انجامد.

غفاري افزود: از فروردين سال جاري، شاخص‌هاي رقابتي درعرصه بين‌المللي بر کاهش هزينه‌هاي منابع انساني و تجديد نظر در برون سپاري،متمرکز شده است. اين امر، توأم با افزايش کيفيت محصولات و نيازمند نيروي انسانيهوشمند و کارآمد است. در واقع، منابع انساني هوشمند، موتور اصلي موفقيت است.

"احمد قلعه‌باني" رييس سازمانگسترش و نوسازي صنايع ايران، در چهارمين کنفرانس منابع انساني در هفته اول تير ماهسال جاري در سالن همايش هاي "رازي" ، ايجاد تغييرات بنيادين در چگونگيتوليد ثروت درجهان را يادآور شد و افزود:"سازمان‌هاي برتربه دنبال شکار مغزهادر سراسر جهان هستند و کشف و انتخاب بهترين استعدادها را به عنوان يکي از اصلي‌ترينمحورها در حوزه کسب و کار بنگاه‌ها دنبال مي‌کنند."

به گفته وي براساس آمار، در کشورهاي توسعه يافته، سرمايهانساني، نقش اول ثروت‌آفريني را با 67 درصد به خود اختصاص داده‌ و سهم منابع طبيعيو فيزيکي صرفاً 23 درصد است، در حالي‌که منابع انساني در کشور ما با وجود جمعيتجوان و مستعد، فقط 34 درصد از ثروت آفريني را به خود اختصاص داده است.

جديدترين آمار منتشر شده از سوي UNDP"برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،نشان مي‌دهد که سهم نيروي انساني در ثروتکشورها، در ژاپن 80، آلمان و اسپانيا 78 و ترکيه 72درصد است.

بنابراين براي رسيدن به توسعه پايدار،بايد انسان را محورتوسعه تلقي کرد و بيشترين سرمايه گذاري برروي منابع انساني صورت گيرد همان کاري کهدر موج جديد دست يابي به توسعه توسط برخي از کشورهاي جهان سوم از جمله کره جنوبي،چين و مالزي انجام شد.

 

گروه :

کلینیک منابع انسانی

برخی از برچسب های مرتبط

درباره‌ی مستندی که از غالب آثار سینمایی هم بیشتر مخاطب داشته است

درباره‌ی مستندی که از غالب آثار سینمایی هم بیشتر مخاطب داشته است

آنچه در زیربرفِ روی کاج ها پنهان شده است

آنچه در زیر"برفِ روی کاج ها" پنهان شده است!

رسوایی در آستانه 6 میلیاردی شدن

"رسوایی" در آستانه 6 میلیاردی شدن

توصیه شهریاری به کارگردانان سینما

توصیه شهریاری به کارگردانان سینما!

تجلیل از دوبلور معاون کلانتر

تجلیل از دوبلور معاون کلانتر، خپل، مجری دیدنی‌ها و مرد هزار صدا

واکنش به سوء استفاده BBC

واکنش به سوء استفاده BBC از «فامیل دور»

باید واحدی مستقل در فارابی برای تولید سینمای کودک تشکیل شود

باید واحدی مستقل در فارابی برای تولید سینمای کودک تشکیل شود

مغایرت‌های اساسنامه ارسالی سازمان سینمایی با اساسنامه هیات هفت نفره

مغایرت‌های اساسنامه ارسالی سازمان سینمایی با اساسنامه هیات هفت نفره

نظرات :
نظر شما :

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :
اگه نمی تونی کد رو بخونی کلیک کن

تمامی حقوق قانونی این درگاه متعلق به گروه آقای مدیر می باشد

طراحی شده توسط طراحان پویا